SJ Flat News - шаблон joomla Окна
การตรวจเรือประมง ของ มวก.ปมผ.ศรชล.เขต ๓ (หมวดเรือเฉพาะกิจแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓)

42390

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรือตรวจประมงทะเล ๖๐๕ ประจำพื้นที่จังหวัดกระบี่  ลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ บริเวณเกาะลันตา - เกาะไหง  ตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน ๑ ลำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

42383   42384

42385   42387

42390   42391

42392

Read 566 times