SJ Flat News - шаблон joomla Окна
การตรวจเรือประมง ของ มวก.ปมผ.ศรชล.เขต ๓ (หมวดเรือเฉพาะกิจแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓)

42105

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรือตรวจประมงทะเล ๖๐๕ ประจำพื้นที่จังหวัดกระบี่  ลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ถึงเกาะพีพี เกาะลันตา  ตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน ๒ ลำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

42102   42103

42104   42106

42108   42109

42110   42111

Read 627 times