SJ Flat News - шаблон joomla Окна
การตรวจเรือประมง ของ มวก.ปมผ.ศรชล.เขต ๓ (หมวดเรือเฉพาะกิจแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓)

เรือ ปม ดำรงทรัพย์ 2-15

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๘๘ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล กรมเจ้าท่า ลาดตระเวนตรวจเรือประมงในพื้นที่ร่องน้ำตำมะลัง – เกาะตะรุเตา – เกาะตะง่าห์ – เกาะหลีเป๊ะ – ร่องน้ำตำมะลัง  ทำการตรวจเรือประมง จำนวน ๓ ลำ คือ เรือดวงประมง เรือดำรงทรัพย์ ๒ และเรือถนอมพล ๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

เรือ ปม ดวงประมง 5 - 1   เรือ ปม ดวงประมง 5-2

เรือ ปม ดวงประมง 5-3   เรือ ปม ดวงประมง 5-10

เรือ ปม ดำรงทรัพย์ 2-4   เรือ ปม ดำรงทรัพย์ 2-16

เรือ ปม ดำรงทรัพย์ 2-17   เรือ ปม ดำรงทรัพย์ 2-18

เรือ ปม ถนอมชล 6-4   เรือ ปม ถนอมชล 6-5

เรือ ปม ถนอมชล 6-8   เรือ ปม ถนอมชล 6-11

เรือ ปม ถนอมชล 6-12

Read 563 times