เกี่ยวกับเรา

logonac3 never

เป็นรูปสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแถบมีคำว่า “ทัพเรือภาคที่ ๓”

หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “THIRD NAVAL AREA COMMAND” (ไม่จำกัดสีและขนาด)

ความหมาย

๑.พระมหามงกุฎมีรัศมี หมายถึง ความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.สมอเรือ หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก และแสดงถึงความเป็นชาวเรือ

๓.จักร หมายถึง เครื่องหมายยศนายพลเรือ หรือความรุ่งโรจน์

๔.ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความมีเกียรติยศ และความสำเร็จ

๕.ชื่อหน่วยที่ปรากฏอยู่ในแถบปลายแฉกสะบัดขึ้น หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันเสริมสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของหน่วยให้แพร่หลายออกไป