SJ Flat News - шаблон joomla Окна

 

ภารกิจ ทัพเรือภาคที่ ๓

     มีหน้าที่ในการป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

พันธกิจ

     จากภารกิจข้างต้น สามารถกำหนดเป็นขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่สำคัญของทัพเรือภาคที่ ๓ ซึ่งกำหนดไว้ ๕ ประการ ดังนี้

       ๑. ใช้กำลังทางทหารในการรักษาอำนาจอธิปไตยการถวายความปลอดภัย และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

     ๒. ใช้กำลังทางทหารในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย

     ๓. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ดำรงและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะหน่วยงานทางทหารเรือด้วยกัน

    ๔. ฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญ ความมีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ เสียสละและอดทน รวมทั้งจัดเตรียมยุทโธปกรณ์และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุลและทันสมัย

      ๕. บริหารจัดการ ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมายขององค์กร

          ผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับยุทธศาสตร์ มี ๓ ประการ ดังนี้

     ๑. Saftety (ความปลอดภัยของพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันจากภัยคุกคามต่าง ๆ)

     ๒. Security (ความมั่นคงของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้านฝั่งทะเลอันดามัน)

     ๓. Sustainability (ความมั่นคงและปลอดภัยของพื้นที่และประชาชนด้านฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน)