SJ Flat News - шаблон joomla Окна
เกี่ยวกับเรา

nac3buildจาก ภารกิจของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองป้องกันการแสวงประโยชน์จากแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในอ่าวไทย และทะเลอันดามันทำให้กองทัพเรือจำเป็นต้องจัดตั้ง หน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาหลายหน่วยเข้ารับผิดชอบตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้กำลังทางเรือจากหน่วยปกติเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบ หมาย ทำให้บางครั้งหน่วยกำลังต่างๆ ต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ซ้ำซ้อนกัน จึงมักเกิดปัญหาเกี่ยวกับ การบังคับบัญชาและการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่นั้น ๆ กองทัพเรือจึงแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการแบ่งพื้นที่และกำหนดขอบเขตรับผิดชอบ ให้ชัดเจน และมีกองกำลังทางเรือรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยใช้ชื่อว่า"กอง เรือภาค" ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้ กองทัพเรือแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 3 ภาค เมื่อ 11 มีนาคม 2535 กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการรักษาเอกราชอธิปไตย  ความมั่นคง ของชาติทางทะเลได้มุ่งเน้นถึงจุดยุทธศาสตร์ และความสำคัญของทะเลด้านอ่าวไทย และทะเลอันดามันซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร และสรรพสิ่งทางธรรมชาติอันมีค่า และใช้เป็นเส้นทางคมนาคม แหล่งผลิตในด้านอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งในการดำเนินชีวิตของสรรพชีวิต   ดังนั้น กองทัพเรือจึงตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆ เหล่านี้  จึงได้จัดตั้งกองเรือ เฉพาะกิจภาค ขึ้นเมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2534 

เพื่อ ควบคุมและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดังกล่าว   นอกจากนั้นแล้วยังควบคุมหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบโดยกำหนดให้ กองเรือเฉพาะกิจภาคที่ 1   รับผิดชอบพื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนบนกองเรือเฉพาะ กิจภาคที่ 2   รับผิดชอบพื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนล่าง และกองเรือเฉพาะกิจภาคที่ 3   รับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ต่อมาเมื่อ วันที่ 11 มีนามคม 2535 กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติอัตรากองเรือภาค ซึ่งประกอบด้วย กองเรือภาคที่1 กองเรือภาคที่ 2 และกองเรือภาคที่ 3 และได้ยกเลิกกองเรือเฉพาะกิจภาคและจัดตั้งกองเรือภาคเข้าอัตราปกติประกอบ ด้วย กองเรือภาคที่1 กองเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบด้านอ่าวไทย และกองเรือภาคที่ 3  รับผิดชอบด้านทะเลอันดามัน รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 6 จังหวัด ดังนี้ คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และ จังหวัด สตูล ต่อมาเมื่อวันที่  27 มีนาคม 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย และกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยในส่วนของ กองทัพเรือ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยใหม่ โดยจัดเป็น " ทัพเรือภาคที่ 3 " ขึ้นแทน "กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ" มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันราชอาณาจักร และรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร ด้านกิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย  โดยมี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เป็นต้นมา